عدم دسترسی به بخش مورد درخواست یا اشتباه در ورود اطلاعات

 

توجه :

امکان ورود به این بخش از نرم افزار برای شما تعیین نشده است، این بدان مفهوم است که شما مجاز به استفاده از این بخش از نرم افزار نیستید.

اگر معتقدید که این سطح دسترسی اشتباه است و یا اشکالی در کار سیستم در زمان چک نمودن مجوزهای دسترسی شما وجود دارد ، می توانید نیاز خود را با مدیر اصلی نرم افزار در میان بگذارید.

در صورت قبول عدم دسترسی به این بخش ، می توانید از لینکهای زیر برای ادامه کارتان روی نرم افزار استفاده نمایید.

  بازگشت به صفحه قبلی

  بازگشت به صفحه خانه

 

 

Powered By : GalaxyCMS@Emroziha