سایت رسمی هواپیمایی قشم
توجه : در صورتیکه محموله دارای بیمه نامه است ، تصویر اسکن شده آنرا به آدرس ایمیل معین شده برای دفتر مرکزی ، ارسال نمایید. طبیعتاً تا زمان ارسال این ایمیل ، به گزارش خسارت اعلم شده ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
توجه : دریافت شماره موبایل و آدرس ایمیل ، صرفاً به منظور پیگیری های آتی در ارتباط با گزارش ثبت شده ، مورد استفاده قرار میگیرد. لطفاً از درستی و صحبت اطلاعات این بخش اطمینان حاصل نمایید.